Lompat ke: pandu arah, cari

Nota Pengendali

Pengenalan

ePBT dikendali oleh pegawai yang dilantik samada dari JKT (KPKT) mahupun pegawai lantikan dari PBT. Pengendali ePBT berperanan penting dalam memberi kebenaran kepada i.Net.MY mengakses pangkalan data ePBT

Sebarang masalah berkaitan perkara dibawah, sila hubungi OOS Syndicate bagi memahami lebih lanjut berkaitan nota ini.


Integrasi Sistem ePBT dengan i.Net.MY

i.Net.MY merupakan hasil akhir program integrasi sistem ePBT dengan perkhidmatan MySMS 15888. Antara fakta integrasi;

 • Sistem ePBT akan berkomunikasi dengan sistem i.Net.MY dengan menggunakan teknologi JSON
 • Sistem i.Net.MY berkomunikasi dengan sistem MySMS 15888 menggunakan API


Carta alir program IntegrasiKeselamatan data adalah satu isu utama yang dititik beratkan dalam mana-mana sistem yang diintegrasi dengan sistem i.Net.MY. Bagi kes i.Net.MY, pengendali menggunakan arahan berikut untuk dilarikan dalam Oracle 10g bagi memberi akses kepada i.Net.MY dalam mengendali pangkalan data ePBT. Arahan berikut hanya memberi kebenaran kepada pihak OOS Syndicate yang mentadbir i.Net.MY membaca (tanpa mengubah) pangkalan data ePBT (Oracle 10g_.

Berikut adalah arahan dan langkah memberi kebenaran kepada sistem i.Net.MY dalam mengakses sistem ePBT:

Langkah 1
Membina kata nama untuk kebenaran akses dari i.Net.MY ke ePBT

SQL> create user USERNAME identified by PASSWORD;
User created.
 • USERNAME diganti kepada kata nama yang bersuaian


Langkah 2
Memberi kebenaran kepada kata nama yang dibina dalam mengakses pangkalan data

SQL> grant create session ,create synonym to USERNAME ;
Grant succeeded.
 • Memberi kebenaran kepada kata nama yang baru dibina sebentar tadi


Langkah 3
Memberi kebenaran terhad (limited privilege) kepada kata nama dalam mengakses pangkalan data (baca sahaja)

SQL> SPOOL C:\select_privs.sql
SQL> select 'grant select on DB_ePBT.'||table_name||' to USERNAME;' from dba_tables where owner='DB_ePBT';
SQL> select 'grant select on DB_ePBT.'||view_name|| ' to USERNAME;' from dba_views where owner='DB_ePBT';
SQL> spool off
 • Langkah 3 diulang dengan kebenaran kepada table-table lain seperti MTKN, MSWN, MLSN dan lain-lain yang berkaitan


Langkah 4
Menyambungkan pengguna USERNAME kepada skema (schemas) dan mencipta synonym supaya pengguna "USERNAME" boleh mengakses DB_ePBT

SQL> conn USERNAME/PASSWORD@DB_ePBT
SQL> SPOOL C:\synonym_privs.sql
SQL> select 'create synonym '||view_name|| ' for DB_ePBT.'||view_name||';' from all_views where owner='DB_ePBT';
SQL> select 'create synonym '||table_name|| ' for DB_ePBT.'||table_name||';' from all_tables where owner='DB_ePBT';
SQL> spool off
 • Seperti langkah 3, skema diulang dengan table-table yang lain


Rujukan